Masjid Ibrahim Islamic Center

Address: 

Masjid Ibrahim Islamic Center

3449 Rio Linda Blvd.Sacramento, CA 95838.


Phone: 
916-927-5910


Email: 
MasjidIbrahim916@gmail.com